Testo epigrafico del ‘Decreto di Tudippo’ (425/424 a.C.)

IG I³ 71

Att. — stoich. 70 — 425/4 a.

θ[εοί]·
τά[χσι]ς [φ]ό[ρο]·
ἔδοχσεν τε̑[ι βολε̑ι καὶ το̑ι δέμοι· Λεοντὶς] ἐπρ̣[υτάνευε, ․․․]ον ἐγρα[μμάτευε, ․․․?․․․ ἐπε]στάτε, Θόδι[ππος εἶπε· πέμφσαι κέρυκας] ἐ̣κ το̑ν̣ [μισθοτο̑ν ℎὸς] ἂν χερο[τονέσει ℎε βολὲ ἐς τὰ]ς πόλες δύο [μὲν ἐπ Ἰονίαν καὶ Καρίαν] δ̣ύο δὲ ἐ[πὶ Θράικεν δύο δ]ὲ ἐπὶ Ν[έσος δύο δὲ ἐφ Ἑλλέσπ]οντον· ℎοῦτ[οι δὲ ἀνειπόντον ἐν το̑ι] κοινο̑ι ℎ[εκάστες τε̑ς πόλ]ε̣ος πα[ρε̑ναι πρέσβες το̑ Μαι]μακτεριο̑ν[ος μενός· κυαμεῦσαι δὲ ἐ]σαγογέα[ς τριάκοντα· τού]τος δὲ [ℎελέσθαι καὶ γραμμα]-
τέα καὶ χσυ[γγραμματέα ἐχ σφο̑ν αὐτ]ο̑ν· ℎε δὲ β[ολὲ τάκτας ἐχσελέ]σ̣θο [αὐτίκα μάλα δέκα ἄνδ]ρας· ℎοῦτοι [δὲ τὰς πόλες πέντε ἑμερ]ο̑ν ἀφ ἑ̑ς ἂ[ν ℎαιρεθο̑σι ὀμομοκότες ἀναγραφσάντον ἒ τ]ε̑ς ἑμέρας ℎ[εκάστες χιλίας δραχμὰς] ℎέκαστ[ος ἀποτεισάτο· τὸς δὲ τάκτας ℎορκοσάντον ℎ]οι ℎορκοτα[ὶ τε̑ι αὐτε̑ι ἑμέραι ἐπειδὰν] τυγχ[άνοσιν ℎαιρεθέντες ἒ ὀφελέτο ℎέκαστος τὲ]ν αὐτὲν ζεμ[ίαν· το̑ν δὲ διαδικασιο̑ν ℎοι] ἐ̣σ̣[α]γ̣[ογε̑ς ἐπ]ι̣μ̣ε̣[λεθέντον το̑ φόρο καθάπερ ἂν φσε]φίσεται ℎο [δε̑μος· ἐσαγογέον δὲ ℎο λα]χ̣ὸν̣ κα[ὶ ℎ]ο πολέμαρ[χος ἀνακρινάντον τὰς δίκας ἐν τ]ε̑ι ἑλιαίαι [καθάπερ τὰς δίκας τὰς ἄλ]λας το̑[ν ἑ]λιαστο̑ν· ἐ̣[ὰν δὲ ℎοι τάκται μὲ τάττοσι τε̑σι] πόλεσ[ι] κατ[ὰ τὰς δ]ια[δικασίας εὐθυ]νέσθο μ[υ]ρίασι δραχ̣[με̑σι κατὰ τὸν νόμον ℎέκαστος αὐ]το̑ν· ℎοι δὲ [νομο]θ̣έτα[ι δικαστέριον] νέον κα[θ]ιστάντον χ̣[ιλίος δικαστάς· το̑ δὲ φόρο, ἐπειδ]ὲ ὀλέζον ἐγ[ένε]το, τὰς [νῦν τάχσες χσ]ὺν τε̑ι [βο]λε̑ι χσυντα[χσάντον καθάπερ ἐπὶ τε̑ς τελευτ]αίας ἀρχ̣ε̑ς [πρὸς] μέρο[ς ℎαπάσας το̑ Π]οσ̣ιδε[ιο̑]νος μενός· χ[ρεματιζόντον δὲ καὶ ℎοσεμέραι][ἀ]πὸ νομενί[ας κα]τὰ τ[αὐτὰ ℎίνα ταχθ]ε̑[ι] ℎ̣ο φό[ρ]ος ἐν το̑ι Πο[σιδειο̑νι μενί· ℎε δὲ βολὲ πλέθοσ][α] χρεματι[ζέτο κ]αὶ χ[συνεχὲς ℎίνα τ]ά̣[χσ]ες γ[έ]νονται ἐὰμ [μέ τι ἄλλο φσεφίσεται ℎο δε̑μο]ς̣· τ̣[ὸ]ν δὲ φόρο[ν ὀλέζ]ο μὲ π̣[όλει νῦν ταχσάντ]ον μ[ε]δεμιᾶι ἒ ℎο[πόσον πρὸ το̑ ἐτύγχανον ἀπάγ]οντ̣[ες] ἐὰμ μέ τ[ις φαίν]ετα[ι ἀπορία ℎόστε ὄσ]ες τ[ε̑]ς χόρας ἀδυ[νάτο μὲ πλείο ἀπάγεν· τένδε] δὲ τ[ὲν γ]νόμεν [καὶ τὸ φσέ]φ̣[ισμα τόδε καὶ τὸμ φ]όρο[ν] ℎὸς ἂν ταχθ[ε̑ι τε̑ι πόλει ℎεκάστει ἀνα]γ̣ρά[φσας] ℎο γρ[αμματεὺς τε̑ς βολε̑ς ἐν δυοῖν στ]έλα[ι]ν̣ λιθίνα̣ιν̣ [καταθέτο τὲμ μὲν ἐν το̑ι βο]λευ[τερ]ίοι τὲ[ν δὲ ἐμ πόλει· ἀπομισθοσάντον δὲ] ℎο[ι] πολετ̣αί, τ[ὸ δὲ ἀργύριον παρασχόντον] ℎοι κ[ο]λ̣ακρέτ[αι· τὸ δὲ λοιπὸν ἀποφαίνεν τε̑σι π]όλ[ε]σι περὶ το̑ φ̣[όρο πρὸ το̑μ Παναθεναίον τ]ο̑μ με[γ]άλον· ἐσ̣[άγεν δὲ τὲμ πρυτανείαν ℎέτις ἂν] τυ[γ]χάνει πρυτ[ανεύοσα τὰς τάχσες κατὰ Π]αναθ[έ]ναια· [ἐὰν δὲ ℎοι πρυτάνες μὲ τότε ἐσάγο]σι ἐ[ς] τὸν δε̑μον κ[αὶ μὲ φσεφίζονται δικαστ]έριον περὶ το̣̑ [φόρο καὶ μὲ τότε χρεματίζοσι ἐ]πὶ σ[φ]ο̑ν αὐτο̑ν ὀφ[έλεν ℎεκατὸν δραχμὰς ℎιε]ρ̣ὰ̣ς τε̑[ι Ἀ]θενα̣[ίαι ℎέκαστον το̑μ π]ρ[υτάνεον κ]α̣ὶ το̑[ι] δεμοσίοι ℎ[εκατὸν καὶ εὐθύνεσθαι χιλί]ασι [δρα]χμε̑[σι ℎέκαστον το̑μ πρ]υτ̣ά̣[νεον, κα]ὶ ἐάν τις ἄλλος δι[δο̑ι φσε̑φον τε̑]σ̣ι [πόλεσι μ]ὲ ἐ̑ναι τ[ὰς] τάχσ[ες κατὰ Π]α̣[ναθένα]ια τὰ μ̣[εγάλα] ἐπὶ τ̣ε̑ς πρυτανεί[ας ℎέτις ἂν πρ]ότε̣ [πρυτα]νεύει ἄτ[ι]μος ἔσ[το καὶ] τὰ χ[ρέματα] αὐτο̑ δ[εμόσι]α ἔσ[τ]ο καὶ τε̑ς θεο̑ [τὸ ἐπιδέκατ]ο̣ν· ἐχ[σενε]γκέτο δὲ ταῦτα ἐς [τὸν] δε̑μον [ℎε Οἰνε]ὶς π[ρ]υτα̣[νεί]α ἐπά̣ν̣αγκες ἐπει[δὰν ℎέκει ℎε] στρα[τιὰ] ἐς τρίτεν ἑμέραν [προ̑τ]ον μετ[ὰ τὰ ℎιε]ρά· ἐ[ὰν] δ̣ὲ [μὲ δ]ιαπ[ρ]αχθε̑ι ἐν ταύ[τει χρεματί]ζεν πε̣[ρ]ὶ τούτο προ̑[τ]ον τε̑ι [ℎυσ]τεραία[ι χσυνε]χο̑ς [ℎέ]ος [ἂν δ]ια̣π[ρ]αχθε̑ι ἐπὶ τε̑[ς εἰρεμένε]ς̣ πρυτανείας· ἐὰν δ[ὲ μ]ὲ ἐχσε[νέγ]κ̣οσι ἐς [τὸν δε̑μ]ον ἒ̣ [μὲ] δι[απρά]χσ[ο]σι ἐπὶ σφο̑ν α[ὐτο̑ν εὐθυν]έσθο μυ̣ρίασι δρ[αχμε̑]σιν ℎέ[καστ]ος το̑μ [πρυτάν]ε̣ον̣ [φό]ρο[ν ℎος] δια̣κολύον ἐπιδ[ο̑ναι ἐς τὰ]ς στρα[τι]άς· τὸς δ[ὲ κέρυ]κας πρ̣[οσκε]κλεμέ[νος ἀχθ]ε̑να̣[ι ℎ]υπ[ὸ το̑ν] δεμοσίον κλετέ[ρον ℎίνα ℎ]ε βολ̣[ὲ δικά]σ̣ε[ι αὐτὸς ἐ]ὰμ μὲ ὀ[ρθο̑ς] δοκο̑σ[ι διακο]νε̑[ν· τὰ]ς δ[ὲ πορ]εία̣ς τοῖς κέρυχ[σι τοῖς ἰο̑σι χσυγγράφσαι κατὰ τ]ὸν ℎόρ[κον τὸ]ς̣ τάκ[τας ℎέο]ς τ[ο̑ πο]ρε[υθέσ]ον[τα]ι ℎίνα μὲ αὐ[τοὶ ἄτακτοι ἴοσι· ℎοι δὲ κέρυκες] τὰς τά[χσ]ες τε̑σι π[όλεσι ἐπ]α̣[ναγ]κ̣α[σθέντ]ο[ν ℎό]πο ἂν δοκε̑[ι τοῖς ἄρχοσι ἀνειπε̑ν· ℎό τι δὲ πε]ρὶ το̑ν [τ]άχσεον κα[ὶ το̑ φσεφίσμα]τ̣ο[ς τε̑σι] π̣[όλεσι] χρὲ λέγ[εσθαι περὶ τούτο τὸν δε̑μον φσε]φίζεσθ[α]ι καὶ ἐάν τ[ι ἄλλο ἐσάγοσι] ℎ[οι πρυτάνες πε]ρὶ το̑ δ[έοντος· ℎόπος δὲ ἂν τὸμ φόρον] ἀπά[γ]οσιν [ℎ]αι πόλες [ἐπιμελόσθον ℎοι στρατεγοὶ εὐθὺ]ς̣ ℎότ[αν χσυντάχσει ℎε βολὲ τ]ὲ̣ν τάχσι[ν το̑] φό̣[ρ]ο ℎίνα ἐ̑ι [το̑ι δέμοι ἀργύριον ℎικανὸν ἐς τὸμ] π̣όλ[εμον· τὸς δὲ στρατεγὸς] χρε̑σθαι π[ερὶ το̑ φ]όρο κατα[σκέφσει καθ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐχσετ]ά̣[σαντας κατὰ γε̑ν κα]ὶ θάλατταν πρ[ο̑τον πόσ]α δεῖ ἒ ἐ[ς τὰς στρ]α[τιὰς ἒ ἐς ἄλλο τι ἀναλίσκεν· ἐν δὲ τε̑ι ℎέδραι τ]ε̣̑ς βολε̑ς τε̑ι πρό[τει περὶ] τ[ο]ύτο α̣[ἰεὶ δίκ]α̣ς [ἐσαγόντον ἄνευ τε̑ς ἑλιαίας καὶ τ]ο̑ν ἄλλον δικαστερίον ἐὰμ μ[ὲ δικαστο̑ν] προ̑[τον δικα]σ̣ά[ντον ἐσάγεν φσεφίσεται ℎο] δε̑μ[ος]· τοῖς δε̑ κέρυχσι τοῖς ἰο̑σι τ[ὸμ μισθὸν] ἀ̣ποδ[όντον ℎο]ι κ̣[ολακρέται ․․․․?․․․․ εἶπ]ε· τὰ μὲ[ν] ἄλλα καθάπερ τε̑ι βολε̑ι· τὰς [δὲ τάχσες] ℎόσαι [ἂν κατ]ὰ̣ π[όλιν διαδικάζονται τὸς πρ]υτάνε[ς] ℎοὶ ἂν τότε τυγχάνοσι πρυτ[ανεύοντ]ες καὶ τὸ[ν γρα]μμ[ατέα τε̑ς βολε̑ς δελο̑σαι ἐς τ]ὸ δικαστ̣έριον ℎόταν περὶ το̑ν τάχσ[εον ἐ̑ι ℎ]όπος ἂν α[ὐτὰς ἀ]νθ[ομολογο̑νται ℎοι δικαστα]ί v ἔδοχσ[εν] τε̑ι βολε̑ι καὶ το̑ι δέμοι· Α[ἰγεὶς ἐ]πρυτάνευ[ε, Φίλ]ιπ[πος ἐγραμμάτευε, ․․․?․․․]ορος ἐπεσ[τάτε], Θόδιππος εἶπε· ℎοπόσ[εσι πό]λεσι φόρος [ἐτάχ]θ̣[ε ἐπὶ τ]ε̑ς [βολε̑ς ℎε̑ι Πλειστί]ας προ̑τος [ἐγρα]μμάτευε ἐπὶ Στρατοκ[λέος] ἄ̣ρχοντος βο̑[ν καὶ πανℎοπ]λ[ίαν ἀπάγεν ἐς Παναθ]έναια τὰ με̣[γάλα] ℎαπάσας· πεμπόντον δ[ὲ ἐν] τ̣ε̑ι πομπε̑ι [καθάπερ ἄποι]κ[οι vvv κατὰ τάδε ἔτα]χσεν τὸμ φό[ρον τε̑]σι πόλεσιν ℎε βολ[ὲ] ℎε̑ι [Πλ]ε̣ιστίας π[ρο̑τος ἐγραμμ]ά[τευε καὶ ℎε ἑλιαία ἐ]πὶ Στρατοκλ[έος ἄ]ρχοντος ἐπὶ [το̑]ν [ἐσ]αγογ̣[έο]ν ℎοῖς Κα[․(?)․․ ἐγρ]α̣[μμάτευε, ․․(?)․․․]ς.

*riporto qui sotto il sito dove ho trovato il documento
http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/main?url=oi%3Fikey%3D72%26bookid%3D4%26region%3D1

Annotazioni e osservazioni dei lettori

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.