Un nuovo assalto di Eros (Iʙʏᴄ. 𝑃𝑀𝐺𝐹 287)

(⊗)

 

 

 

 

 

Ἔρος αὖτέ με κυανέοισιν ὑπὸ

            βλεφάροις τακέρ’ ὄμμασι δερκόμενος

κηλήμασι παντοδαποῖς ἐς ἄπει-

            ρ‹ον›α δίκτυα Κύπριδος ‹ἐσ›βάλλει·

ἦ μὰν τρομέω νιν ἐπερχόμενον,

ὥστε φερέζυγος ἵππος ἀεθλοφόρος ποτὶ γήραι

ἀέκων σὺν ὄχεσφι θοοῖς ἐς ἅμιλ-

            λαν ἔβα.

 

 

 

5

 

 

“Amore, un’altra volta, di sotto le sue palpebre azzurrine, va fissandomi con sguardo seducente, e con ogni sorta d’inganni mi getta nelle reti insolubili di Cipride; e io davvero ho un tremito al suo assalto, tal quale cavallo da giogo, campione, giunto a vecchiaia, che malvolentieri col cocchio veloce s’accosta alla sfida”.

Pittore Epitteto. Scena di corteggiamento omoerotico. Pittura vascolare da una 𝑘𝑦𝑙𝑖𝑥 attica a figure rosse, 520 a.C. ca. Napoli, Museo Archeologico Nazionale.

Una metafora venatoria (Eros che getta il poeta nelle reti inestricabili di Cipride) e una similitudine agonale (come un vecchio cavallo carico di premi, egli è riluttante a scendere di nuovo in lizza: cfr. Sᴏᴘʜ. 𝐸𝑙. 25-28, Eᴜʀɪᴘ. 𝐻𝐹. 119-123, Eɴɴ. 𝐴𝑛𝑛. 522-523 Skutsch = 374 Vahlen², 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑡𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑞𝑢𝑖 𝑠𝑎𝑒𝑝𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑟𝑒𝑚𝑜 / 𝑢𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑂𝑙𝑦𝑚𝑝𝑖𝑎 𝑛𝑢𝑛𝑐 𝑠𝑒𝑛𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑠 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑠𝑐𝑖𝑡; Hᴏʀ. 𝐸𝑝. I 1, 8-9, Tɪʙ. I 4, 31-32) costituiscono, attraverso la dichiarazione del v. 5 («davvero ho un tremito al suo assalto»), un brano dove troviamo tratti già osservabili nel fr. 286: la tendenza a sigillare quadri complessi con la collocazione del verbo alla chiusa di ampi periodi sintattici (‹ἐσ›βάλλει; ἔβα); un’efflorescenza barocca di qualificazioni aggettivali o avverbiali; un’esperienza dell’eros come forza oscura e incontrollabile (cfr. ἀέκων), qui di tipo specificamente incantatorio (κηλήμασι). D’altra parte, mentre nel fr. 286 l’amore si propone come perennemente insonne, in contrasto con i cicli stagionali del mondo naturale, qui lo stesso Eros appare riassorbito in quel ritmo della ricorrenza (αὖτέ) che la lirica arcaica istituzionalmente gli attribuisce: di qui un timbro meno ansioso e un tracciato espressivo più fermo e controllato.

«È giocoforza, a quanto pare, obbedire. Per quanto, mi sembra di subire la stessa sorte del cavallo ibiceo, al quale – atleta ormai vecchio, sul punto di scendere in gara con il carro e trepidante, per esperienza, di fronte al futuro – quegli paragonava se stesso, dicendo che malvolentieri, anche lui, ormai così vecchio, era costretto ad accostarsi all’amore; e anch’io, che ben mi ricordo, provo un grande timore, se penso a come dovrò, all’età mia, attraversare una tale e tanto estesa moltitudine di parole» (Ἀνάγκη, φάναι, πείθεσθαι. καίτοι δοκῶ μοι τὸ τοῦ Ἰβυκείου ἵππου πεπονθέναι, ᾧ ἐκεῖνος ἀθλητῇ ὄντι καὶ πρεσβυτέρῳ, ὑφ’ ἅρματι μέλλοντι ἀγωνιεῖσθαι καὶ δι’ ἐμπειρίαν τρέμοντι τὸ μέλλον, ἑαυτὸν ἀπεικάζων ἄκων ἔφη καὶ αὐτὸς οὕτω πρεσβύτης ὢν εἰς τὸν ἔρωτα ἀναγκάζεσθαι ἰέναι· κἀγώ μοι δοκῶ μεμνημένος μάλα φοβεῖσθαι πῶς χρὴ τηλικόνδε ὄντα διανεῦσαι τοιοῦτόν τε καὶ τοσοῦτον πέλαγος λόγων). Così nell’omonimo dialogo platonico (136f-137a), il grande Parmenide – già tutto canuto (ἤδη πρεσβύτην 127b), insistentemente pregato da Socrate e da Zenone di esporre le proprie teorie – accostava la sfida filosofica al senile agone amoroso e alle tremebonde sfide curuli di un vecchio corsiero, aggiungendo così un termine a un disincantato paragone già formulato da Ibico – sedotto da un πάις καλός e costretto controvoglia all’erotico arengo – in sette 𝑐𝑜𝑙𝑎 di ritmo dattilico e anapestico, forse l’inizio di una monodia simposiale, che sia gli scoliasti platonici sia Proclo (𝑎𝑑 𝑃𝑙𝑎𝑡. 𝑃𝑎𝑟𝑚. 𝑙𝑜𝑐. 𝑐𝑖𝑡.) citano in margine al passo del 𝑃𝑎𝑟𝑚𝑒𝑛𝑖𝑑𝑒.

Topico nella lirica – da Alcmane (𝑃𝑀𝐺𝐹 59a) a Saffo (fr. 130 V.), sino ad Anacreonte (𝑃𝑀𝐺 358, 1-4) e a Orazio (𝐶𝑎𝑟𝑚. IV 1, 1-2) – è il ricorrente assalto di Eros (v. 1 Ἔρος αὖτέ), così come l’associazione di amore e vecchiaia (cfr. Mɪᴍɴ. fr. 1 W.², Sᴀᴘᴘʜ. fr. 58, 13-17 V., Aɴᴀᴄʀ. 𝑃𝑀𝐺 358 e 417). E topici sono anche i 𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛𝑠 espressivi cui Ibico affida la propria musica simposiale, dalle «palpebre azzurrine» (vv. 1-2 κυανέοισιν ὑπὸ / βλεφάροις), che ricordano quelle delle Ninfe κυανώπιδες associate a Eros e ad Afrodite nel corteggio di Dioniso in Anacreonte (𝑃𝑀𝐺 357, 2; ma la 𝑖𝑢𝑛𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 è già epica, sin da 𝐼𝑙. I 528), al «fissare» con sguardo seducente e languido, che richiama quello di Astimeloisa in Alcmane (𝑃𝑀𝐺𝐹 3, 61-62) e soprattutto lo stesso Eros ancora in Anacreonte (𝑃𝑀𝐺 459), quasi che fossero proprio queste le parole d’ordine dei sensuali simposi alla corte di Policrate. E come l’Afrodite saffica (fr. 1, 2 V. δολόπλοκε: cfr. pure Sɪᴍᴏɴ. 𝑃𝑀𝐺 541, 9-10) e questa stessa Cipride (v. 4), anche Eros è cacciatore se, «con ogni sorta d’inganni» (v. 3 κηλήμασι παντοδαποῖς: cfr., per es., 𝐼𝑙. III 202, ma κήλημα è leggera variazione, che piacerà a Eᴜʀɪᴘ. 𝑇𝑟. 893, detto della malìa di Elena, dell’odissiaco κηληθμός, per cui cfr. XI 334 = XIII 2), «getta nelle reti insolubili di Cipride» (espressione memore di 𝑂𝑑. VIII 340 e a sua volta ripresa, per es., da Aᴇsᴄʜ. 𝐴𝑔. 1382, per la «rete» omicida di Clitemnestra).

L’assalto provoca il tremore (v. 5), di cui si ricorderà il Parmenide platonico, e innesca la metafora ippica: l’io parlante si rassegna «malvolentieri» (v. 7 ἀέκων) alla sfida (ἐς ἅμιλ-/λαν), come un corsiero che porta il giogo del suo «cocchio veloce» (σὺν ὄχεσφι θοοῖς), «campione» (ἀεθλοφόρος: cfr. 𝐼𝑙. IX 123-124, Aʟᴄᴍ. 𝑃𝑀𝐺𝐹 1, 47-48) ormai a fine carriera (vv. 6-7: tutto il contesto dipende da 𝐼𝑙. XXII 22 ἵππος ἀεθλοφόρος σὺν ὄχεσφιν).

***

Bibliografia:

F. Fᴇʀʀᴀʀɪ, 𝐿𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖. 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑔𝑟𝑒𝑐𝑎, Bologna 2005, 309-310.

C. Nᴇʀɪ, 𝐿𝑖𝑟𝑖𝑐𝑖 𝑔𝑟𝑒𝑐𝑖. 𝐸𝑡𝑎̀ 𝑎𝑟𝑐𝑎𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎, Roma 2011, 112, 291-292.

Properzio, Elegia I, 1 – Cinzia, primo amore

in F. Piazzi, A. Giordano Rampioni, Multa per aequora – Letteratura, antologia e autori della lingua latina, vol. 2: Augusto e la prima età imperiale, Bologna 2004, pp. 295-303.

L’elegia proemiale del Monòbiblos mette subito in primo piano la vicenda sentimentale del poeta, amante non corrisposto che cerca la liberazione dalla malattia d’amore. Ciò sembra contrastare con la consuetudine della poesia alessandrina, che assegnava alla prima composizione di una raccolta una funzione programmatica e metaletteraria (indicazioni riguardo alle scelte formali, al ruolo del poeta, al lettore privilegiato). Così il Liber di Catullo si apriva con una composizione, dedicata a Cornelio Nepote, che illuminava la poetica dell’autore. In realtà, neanche Properzio si sottrae alla convenzione: infatti, questa elegia fornisce tutta una serie di coordinate di poetica, implicitamente indica i modelli letterari, dichiara il legame con la tradizione neoterica (riallacciandosi all’alessandrinismo patetico e sentimentale di Meleagro, di cui è ripreso un epigramma nei vv. 4-5), dà le chiavi di lettura anche delle composizioni seguenti. Come in un’overture, sono qui polifonicamente condensati temi, motivi, topoi che, variati, ritorneranno in tutta la raccolta: l’amore come centro esclusivo di ogni interesse esistenziale del poeta; l’innamoramento causato dalla bellezza degli occhi (v.1); Eros lottatore invincibile (v.4) e, come nella poesia greca, astuto tessitore di trame (v.17); l’amore come furor (v.7), forza invincibile, malattia dell’animo (v.26) in conformità con l’ideologia elegiaca; la vita sbandata e “negativa” dell’amante non più illuminata dalla ragione (nullo uiuere consilio, v.6); l’amore come seruitium, disponibilità ad affrontare ogni tipo di labores pur di vincere la resistenza dell’amata (v.9); il pallore e la consunzione fisica come “indici figurali” dell’amore infelice; l’esperienza mitica – l’exemplum e contrario di Milanione – intesa come paradigma del vissuto (vv.9-18); i vari remedia amoris: il ricorso alla magia per fare innamorare la donna (vv.19-24), l’appello agli amici perché aiutino il poeta a guarire dalla passione disperata (vv.25-30), la commutatio loci o viaggio terapeutico in terre remote (v.29); l’ira dell’amante come segno della fine del seruitium amoris e la conquista della parrhesìa, cioè della libertà di parola prima negata allo schiavo d’amore (v.28); il topos del poeta praeceptor amoris che, guarito ormai dall’insana passione, dona consigli agli amici identificati con il pubblico della sua opera (vv.31-38). E poi c’è, emergente dall’intera composizione, la contraddizione già catulliana (Carmen 75) tra la convinzione che un amore così non meriti d’essere vissuto e la difficoltà, forse l’impossibilità, di porvi fine. C’è, come già in Catullo, il valore ideologico della passione amorosa, che crea un sistema di valori alternativo a quello tradizionale, in contrasto con la morale “benpensante” basata sulla priorità del negotium sull’otium, del matrimonio su un legame non regolato dalla legge: questo è evidente soprattutto nel v.5. Da questo punto di vista l’elegia proemiale si configura come una Priamel – schema retorico che opponeva il proprio all’altrui genere di vita (bios) – abbreviata e rovesciata. La topica dell’àristos bios (“la vita migliore”) riconduceva la varietà delle propensioni umane alle quattro classi seguenti: vita consacrata al potere, alla ricchezza, al piacere, alla sapienza. Nell’elegia properziana, la vita del saggio è esclusa (nullo uiuere consilio, v.6), quelle per il potere e la ricchezza sono unificate nel bios cui è destinato il dedicatario Tullo. Rimane la vita per il piacere (philènos bios), che sembrerebbe la più congeniale alle propensioni naturali del poeta, anche se, in base al codice elegiaco, questo piacere si traduce in infelicità (v.1, miserum me), passione devastante (v.7, furor), malattia (v.26, non sani pectoris), mentre l’oggetto del desiderio si rivela essere un male (v.35, malum). La rassegna delle forme di vita altrui (Lebensbilder) contrapposte alla propria ricorre in altri luoghi della poesia properziana, ad esempio in II 1, 43 ss: «Il marinaio narra dei venti, il contadino dei tori, / il soldato conta il numero delle ferite, il pastore delle pecore; / io invece canto le lotte combattute in un angusto letto: / ognuno consumi il giorno nell’arte che conosce» (trad. it. L. Canali).

 

     Cynthia prima suis miserum me cepit ocellis,

contactum nullis ante cupidinibus[1].

tum mihi constantis deiecit lumina fastus

et caput impositis pressit Amor pedibus,

5   donec me docuit castas odisse puellas

improbus, et nullo uiuere consilio[2].

et mihi iam toto furor hic non deficit anno,

cum tamen aduersos cogor habere deos[3].

Milanion nullos fugiendo, Tulle, labores

10 saeuitiam durae contudit Iasidos[4].

nam modo Partheniis amens errabat in antris,

ibat et hirsutas ille uidere feras[5];

ille etiam Hylaei percussus uulnere rami

saucius Arcadiis rupibus ingemuit.

15 ergo uelocem potuit domuisse puellam:

tantum in amore preces et bene facta ualent[6].

in me tardus Amor[7] non ullas cogitat artis,

nec meminit notas, ut prius, ire uias.

at uos, deductae quibus est fallacia lunae

20 et labor in magicis sacra piare focis,

en agedum dominae mentem conuertite nostrae,

et facite illa meo palleat ore magis[8]!

tunc ego crediderim uobis et sidera et amnis

posse Cytaeines ducere carminibus[9].

25 et uos, qui sero lapsum reuocatis, amici,

quaerite non sani pectoris auxilia[10].

fortiter et ferrum saeuos patiemur et ignis,

sit modo libertas quae uelit ira loqui[11].

ferte per extremas gentis et ferte per undas,

30 qua non ulla meum femina norit iter:

uos remanete, quibus facili deus annuit aure,

sitis et in tuto semper amore pares[12].

in me nostra Venus[13] noctes exercet amaras,

et nullo uacuus tempore defit Amor.

35 hoc, moneo, uitate malum: sua quemque moretur

cura, neque assueto mutet amore locum.

quod si quis monitis tardas aduerterit auris,

heu referet quanto uerba dolore mea![14]

 

Pinax degli sposi. Affresco parietale, fine I sec. a.C. – inizi I sec. d.C., dall’ambiente 3 della Domus del Lararium, Assisi.

 

Cinzia, per prima ha fatto prigioniero me, sventurato, coi suoi occhi,

io che mai prima ero stato toccato dalla passione.

Da allora Amore mi fece abbassare gli occhi ostinatamente alteri

e mi calcò il capo, premendovi sopra i piedi

finché m’insegnò, crudele (qual è), a detestare le fanciulle perbene

e a condurre una vita senza senno.

E già da un anno intero questa follia non m’abbandona,

mentre sono costretto ad avere gli dèi avversi.

Milanione, accettando ogni prova, o Tullo

piegò la crudeltà dell’insensibile Iaside.

Infatti, ora si aggirava fuori di sé per le grotte del Partenio,

ora andava a scovare le fiere irsute;

anche lui, colpito dalla clava di Ileo,

ferito, rivolse il suo lamento alle rupi d’Arcadia.

Così poté domare la rapida fanciulla:

tanto in amore valgono le preghiere e le buone azioni.

Nel mio caso, invece, l’Amore pigro non riesce ad escogitare espedienti,

e non si ricorda di percorrere, come prima, le note vie.

Ma voi, che fate credere di aver tirato giù la luna,

e vi affannate a compiere riti propiziatori su magici altari,

suvvia, cambiate i sentimenti della mia donna

e fate che il suo viso impallidisca più del mio!

Allora io potrei credere che poi possiate indirizzare il corso

degli astri e dei fiumi con incantesimi della Cytea.

E voi, amici, che troppo tardi richiamate indietro chi è caduto,

cercate dei rimedi per il mio cuore malato.

Sopporterò con coraggio sia il bisturi sia le crudeli cauterizzazioni,

purché io abbia la libertà di dire ciò che l’ira mi suggerisce.

Portatemi fra genti e mari remoti,

dove nessuna donna conosca il mio cammino:

voi, a cui il dio annuì con orecchio benevolo, restate

e siate sempre concordi in amore tranquillo.

Quanto a me, la mia Venere agita le mie notti amare,

e Amore non mi lascia neppure per un momento.

Vi avverto, evitate questo male: ciascuno resti fedele

alla propria amata né si allontani dal suo consueto amore.

Ché se qualcuno troppo tardi presterà attenzione ai miei ammonimenti,

con quanto dolore, ahimé, ricorderà le mie parole!

(trad. it. F. Cerato)

 

Scena erotica. Mosaico, I sec. d.C. da Centocelle. Berlin, Kunsthistorisches Museum.

 

L’elegia I 1 e l’epigramma di Meleagro

 

Come abbiamo accennato sopra, ha un carattere programmatico la citazione, fatta fin dai primi versi, di un epigramma di Meleagro di Gadara, autore prediletto dai neoteroi e da Catullo, ed espressione dell’alessandrinismo più tipico. Scrive A. La Penna: «Properzio implicitamente dichiara il suo legame con la tradizione neoterica e mostra al suo pubblico dotto di saper utilizzare anche l’alessandrinismo più aggiornato e moderno. Tuttavia, egli cerca di piegare la grazia dell’epigrammista verso un pathos più vigoroso e più alto»[15].

 

 

τόν με Πόθοις ἄτρωτον ὑπὸ στέρνοισι Μυΐσκος

ὄμμασι τοξεύσας, τοῦτ᾽ ἐβόησεν ἔπος·

“τὸν θρασὺν εἷλον ἐγώ· τὸ δ᾽ ἐπ᾽ ὀφρύσι κεῖνο φρύαγμα

σκηπτροφόρου σοφίας ἠνίδε ποσσὶ πατῶ”.

τῷ δ᾽, ὅσον ἀμπνεύσας, τόδ᾽ ἔφην

“φίλε κοῦρε, τί θαμβεῖς;

καὐτὸν ἀπ᾽ Οὐλύμπου Ζῆνα καθεῖλεν Ἔρως”.

 

Il mio petto non era stato ancora ferito dai desideri.

Fu Musco a colpirlo con gli strali degli occhi, e gridava:

«Ho catturato l’audace! Ecco: calpesto coi piedi

il suo orgoglio di sapientone austero».

E io, ripreso fiato un istante: «Di che ti stupisci, caro ragazzo?

Eros ha cacciato anche Zeus giù dall’Olimpo»[16].

 

Pittore del Bacio (attribuito). Scena erotica. Pittura vascolare dal frammento di una kylix attica a figure rosse, 450 a.C. ca. New York, Metropolitan Museum of Art.

 

La differenza con il testo properziano è soprattutto nella chiusa arguta (la pointe epigrammatica), dove la constatazione che perfino Zeus è stato vinto da Eros sdrammatizza la situazione dell’amante non corrisposto. In tal modo l’assenza di reciprocità in amore è presentata come una condizione normale. Invece, l’elegia properziana assume toni di grande drammaticità. Al dialogo subentra la confessione dolente fatta dall’io lirico del poeta, che fin dal primo verso comunica la propria irrimediabile infelicità (v.1, miserum me). Anche l’adozione del mito di Milanione, che ha un esito opposto a quello della vicenda di Properzio, e l’apostrofe agli innamorati felici esaltano, isolandola, la disperazione del poeta. La differenza di tono tra le due composizioni implica il «carattere accessorio» (E. Lefèvre) dell’elemento greco, che certo non ha determinato la genesi dell’elegia, ma deve considerarsi solo un «motto», un motivo di decorazione, un élément de culture, come è possibile osservare anche in Orazio.

 

Lingua e antropologia

 

Secondo S. Alfonso, nell’elegia I 1 alcune scelte lessicali rendono con precisione il senso della caduta morale e sociale di Properzio. Prima di cedere al servitium amoris egli era un fortis civis, come si deduce dal v.3 (tum mihi constantis deiecit lumina fastus), cioè possedeva la constantia, la saldezza di chi non si lascia scuotere dagli eventi. Si tratta di una virtù eminentemente romana, associabile alla saggezza (cfr. Cic. Off. I 40: fortis… animi et constantis est non perturbari) e nel campo amoroso congiunta alla fides (cfr. Prop. II 26, 27: multum in amore fides, multum constantia prodest). Dopo l’incontro con Cinzia la situazione di partenza si rovescia: alla constantia subentra il furor, cioè il suo contrario (cfr. Sall. Cat. II 25: hinc constantia, illinc furor [la prima attribuita agli ottimati, il secondo ai catilinari]). Il primitivo orgoglio – reso dal termine fastus usato metaforicamente (cfr. Verg. Aen. III 326-327: stirpis Achilleae fastus iuuenemque superbum / tulimus) e da lumina indicante lo sguardo balenante e baldanzoso – è piegato dagli ocellis seducenti di Cinzia. La quale, nell’azione della cattura (v.1, cepit), cede il posto ad Amore, con questo in parte identificandosi. Infatti, «la posizione posticipata di Amor induce a considerare Cynthia come soggetto non solo di cepit, ma anche di deiecit e di pressit, sino al momento in cui viene menzionato il vero soggetto»[17]. Il senso della caduta fatale dall’elevata condizione originaria è bene espresso da deicere (Th.L.L.: «deorsum iacere, praecipitare, de superiore loco detrudere») che, unito a lumina, significa imporre all’avversario l’abbassamento dello sguardo, segno trasparente di sottomissione. Anche nell’elegia I 13 l’innamoramento si traduce, in questo caso non per Properzio ma per Gallo, in una caduta che non consente di praeteritos… succedere fastus («risalire alla primitiva baldanza»).

 

Scena erotica. Affresco parietale, ante 79 d.C., dalla Casa del Ristorante. Pompei, Parco Archeologico.

 

Chi era Cinzia?

 

Properzio non la descrive con precisione. Solo ne delinea i tratti salienti della figura e l’incedere maestoso: II 2, 3, fulua coma est longaeque manus et maxima toto / corpore et incedit uel Ioue digna soror («Ha fulva la chioma, lunghe le braccia, grande  / la persona, e incede quasi sorella degna di Giove», trad. it. L. Canali). Accenna agli occhi neri e alle movenze sensuali (II 12, 23-24: lumina nigra… / molliter ire), alla toilette minuziosa (I 15, 5 ss. «puoi ravviare con le mani i capelli pur ieri acconciati, / studiare il tuo volto con lungo indugio, / adornare il petto con gemme orientali…»), al trucco esotico dernier cri che prevedeva tatuaggi azzurri alla moda britannica e parrucche bionde: II 18, 23, «Ora, o dissennata, imiti anche i Britanni con il volto dipinto / e ti diverti a colorare i capelli d’uno splendore / straniero?». Frequenti sono i cenni all’esuberanza sessuale: I 2, 13, «lotta nuda con me, strappata la tunica»; II 15, 4 ss., «quante battaglie d’amore abbiamo ingaggiato, / allontanato il lume. Infatti, ella ora lottava con me / a seni nudi, ora indugiava a lungo coperta dalla tunica […] / come abbiamo intrecciato le braccia in diverse forme d’amplesso!». Cinzia è anche colta, gareggia in poesia con Corinna, maestra di Pindaro, danza come Arianna, suona la lira: II 3, 16 ss., «Ella danza leggiadramente, portato il vino, pari ad Arianna… / tenta i carmi con il plettro eolio, / è dotta al pari delle Muse nell’accordarli alla lira / … compete con gli scritti dell’antica Corinna». Le doti di fascino, sensualità, raffinatezza richiamano la Lesbia di Catullo e la Sempronia di un celebre ritratto di Sallustio. Ma secondo A. La Penna[18], Cinzia non è confrontabile con queste aristocratiche simili a cortigiane per i loro costumi disinibiti, ma che non dovevano guadagnarsi da vivere. Cinzia doveva essere mantenuta per soddisfare i suoi lussi e capricci, e quindi avere degli amanti, che Properzio in un “canto della gelosia” le attribuisce in numero superiore a quello dei frequentatori delle cortigiane famose: II 6, 1 ss., «Non a tal punto riempivano la casa di Laide… / né tanto numerosa un tempo fu la turba / di Taide con la quale si trastullò il popolo ateniese / né trasse intenso piacere da tanti uomini Frine». Cinzia non doveva essere proprio una prostituta (meretrix), ma una cortigiana di alto bordo (amica), qualcosa di simile alle cortigiane colte del Rinascimento. Che fosse di ceto sociale inferiore a quello di Properzio lo dimostra l’elegia II 7, nella quale i due amanti esultano per il ritiro, da parte di Augusto, di una legge matrimoniale che avrebbe costretto il poeta a sposare Cinzia, e quindi a lasciarla. Infatti, non poteva prendere in moglie legalmente una donna di rango sociale più basso, probabilmente una liberta (e certamente liberte erano anche la donna cantata da Gallo e le donne di Tibullo, Delia e Nemesi). Ma c’è anche chi suppone che Cinzia fosse una matrona scostumata (come Lesbia) con la quale il poeta avrebbe avuto una relazione adulterina e c’è perfino chi ne nega l’esistenza.

 

Scena di amplesso (symplegma) fra una prostituta e il cliente. Statua, marmo, I sec. d.C. Monaco, Glyptothek.

 

Note:

[1] vv. 1-2, Cynthia… cupidinibus: la menzione in incipit di Cinzia, referente principale della poesia di Properzio, funge da senhal, parola che nella lirica provenzale indica il nome fittizio della persona amata o il tema dominante dell’opera. La centralità di Cinzia è rafforzata dalla collocazione di ocellis (i begli occhi della donna) in excipit, altra posizione forte dopo quella iniziale. Così Cinzia è emblematicamente all’inizio e alla fine del primo verso (quello che nella poesia antica conferiva la massima memorabilità, al punto da divenire, come in questo caso, il titolo dell’opera). Cinzia è inizio e fine, come Properzio dirà in I 12, 9: Cynthia prima fuit, Cynthia finis erit. Lo pseudonimo Cynthia è da collegare (come anche la Delia di Tibullo), attraverso il monte Cinto sull’isola di Delo, ad Apollo e alla poesia. Apuleio svela la convenzione letteraria: «Catullo cantò Lesbia invece di Clodia… Properzio celò Ostia col nome di Cinzia, Tibullo cantò in versi Delia, ma nel cuore aveva Plania» (Apol. 10). Questi pseudonimi miravano a «proiettare le protagoniste della vita galante romana sullo sfondo greco del mito e della letteratura» (Labate). prima… ocellis: prima (predicativo) non indica che Cinzia fu la prima relazione amorosa in senso assoluto, ma il primo (e l’ultimo) vero amore; ocellus, diminutivo di oculus con forte valore affettivo, piuttosto che riduttivo (cfr. Cat. 3, 18: flendo…rubent ocelli), implica anche una capacità subdola di seduzione, una leggiadria apparentemente inoffensiva; cfr. Prop. I 15: …ocellis, / per quos saepe mihi credita tua perfidia est («gli occhi per i quali ho spesso creduto alla tua perfidia»); II 26, 13: quod si tuos uidisset Glaucus ocellos, / esses Ionii facta puella maris («Se Glauco avesse visto i tuoi occhi, saresti divenuta ninfa del mare Ionio»). L’innamoramento che nasce dalla bellezza degli occhi è in Omero (Il. XIV 294 – Zeus, vedendo Era sul monte Ida, avverte lo stesso sentimento d’amore provato nella prima unione), in Saffo (fr. 31 V.), è teorizzato in Platone (Phaedr. 251a) e sarà un topos della lirica amorosa europea, stilnovistica in particolare (vd. ad es. G. Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ‘l core). suis… ocellis: iperbato a cornice; l’arma (gli occhi di Cinzia) iconicamente e graficamente imprigiona la vittima, miserum me, che è condizione topica, nella poesia elegiaca, dell’amante, il quale spesso si autocompiange per un amore infelice; cfr. Cat. 8, 1: Miser Catulle, desinas ineptire. cepit: l’irretimento amoroso è reso graficamente dall’iperbato che chiude la frase; l’amore è assimilato alla guerra, l’amante al soldato. L’idea della milita amoris implica una visione dell’amore come sentimento conflittuale e violento e giustifica il vasto repertorio di metafore militari comuni nella poesia elegiaca. Ma il topos era già presente nella lirica greca sia ellenistica sia arcaica. contactum… cupidinibus: contactum, da contingere, significa «colpito, ferito» (cfr. Th.L.L. contingere: «telo apprehendere») dalle frecce di Cupido, al quale può alludere cupidinibus. Ma potrebbe anche significare «contagiato» (Th.L.L.: «inficere, contaminare») dato il valore negativo di morbus devastante che la passione amorosa assume agli occhi di Properzio. Ma le due interpretazioni, l’amore come ferita e l’amore come malattia, non si escludono a vicenda. cupidinibus: è difficile stabilire se vada scritto con l’iniziale maiuscola, riconoscendo nelle Cupidines, la personificazione degli Amorini (Erotes), armati di frecce, della tradizione ellenistica (cfr. cfr. Cat. 3, 1: Iugete, Veneres Cupidinesque) – nel qual caso andrebbe inteso come dativo d’agente – oppure se il termine indichi invece il concetto astratto della passione amorosa. Del resto, nell’elegia II 29 una turba di Amorini, che dichiara di essere stata assoldata da Cinzia, circonda Properzio ubriaco, minacciandolo di sottoporlo ad atroci sevizie per la sua infedeltà.

 

Amorino guerriero. Mosaico, III sec. d.C. Pafo, Casa di Perseo.

 

[2] vv. 3-6, tum… consilio. constantis… fastus, genitivo di qualità, indica la perduta fierezza del vinto; fastus prima che «sontuosità» significa «orgoglio», «disprezzo» (cfr. fastidium e fastidire): è il termine tecnico della poesia erotica e indica la durezza d’animo, lo sguardo fermo e sprezzante di chi non è stato assoggettato al potere di Amore. L’abbassarsi degli occhi esprime soggezione, ma anche impossibilità di incontrare lo sguardo dell’amata, quindi assenza di reciprocità amorosa. et caput… pedibus: come il gladiatore o il soldato vincitore sull’avversario; cfr. Verg. Aen. X 495: laeuo pressit pede, dove Turno infierisce sul vinto Pallante. Ancora una metafora bellica, questa volta per indicare la guerra tra l’innamorato e Amore, dio terribile possessore di armi infallibili. Di fronte allo strapotere del dio, chi ama è destinato a soccombere. È questo il topos, comune nella poesia erotica alessandrina, di Eros lottatore. I vv.4-5 imitano, come si è accennato nell’introduzione, un epigramma di Meleagro, un autore prediletto dai neoteroi e da Catullo. donec… consilio: è qui presente il topos ellenistico dell’éros didáskalos («Amore che insegna»); cfr. Verg. Buc. VIII 47-48: saeuus Amor docuit natorum sanguine matrem / commaculare manus («il feroce Amore insegnò alla madre a macchiare le mani col sangue dei figli»). Ma il contenuto dell’insegnamento non è chiaro e le interpretazioni sono almeno due: l’amore per Cinzia, donna libera e spregiudicata, induce il poeta a una vita disperata precludendogli il matrimonio con una ragazza seria e di buona famiglia; oppure, il poeta ha imparato a odiare le ragazze sorde all’amore e inaccessibili come Cinzia (dando a castas il senso di «dure, restie»). Ma, considerando che Cinzia doveva essere una cortigiana, anche se di alto bordo, risulta più convincente la prima interpretazione: «Scegliendo l’elegia d’amore, il poeta sceglie l’isolamento nell’universo elegiaco e la schiavitù d’amore, che comporta l’abbandono del decoro sociale, la rinuncia a una carriera, per una vita socialmente inattiva e sterile, la nequitia» (Gazich). nullo… consilio: l’iperbato accresce il pathos dell’espressione. La sconsideratezza può consistere, a seconda del senso dato a castas puellas, nel detestare le fanciulle virtuose o nel fissarsi su un amore non corrisposto. Si tratta comunque di una condizione disperata, come si ricava dal richiamo fatto subito dopo al mito di Milanione. Lachman interpretava nullo uiuere consilio come un periodo di sfrenatezza sessuale. D’altro avviso è Fedeli: «Nullo uiuere consilio significa vivere sine ratione e rappresenta uno stato d’animo analogo all’amentia (v.11) di Milanione».

[3] vv. 7-8, et… deos. Furor, contrapposto a consilium precedente, è l’amore-passione che toglie il senno. È il topos, comune alla poesia erotica ellenistica, dell’amore come male della mente (furor, insania); cfr. Verg. Buc. X 60: haec sit nostri medicina furoris (riferito a Cornelio Gallo). Ma furor è una condizione che implica l’emarginazione e la pericolosità sociale. In Tusc. III 11, Cicerone chiarisce che nei confronti di chi è in preda al furor si prendevano provvedimenti drastici (come l’interdizione dall’uso del patrimonio personale) non previsti per l’insania, cioè la moderata follia congiunta a stoltezza. Dunque, chi è in preda al furor amoroso è anche posto ai margini della società e privato della dignità di civis. cum… deos: la proposizione avversativa si giustifica col fatto che il poeta, proprio per l’intensità e sincerità del suo amore, si attenderebbe di godere del favore degli dei, cioè di essere ricambiato da Cinzia. In realtà, la condizione di furor in cui il poeta si trova lo pone in una condizione di miseria che implica la contrarietà degli dei, cfr. Cat. 76, 11-12: quin tu animo offirmas atque istinc teque reducis / et dis inuitis desinis esse miser? cogor: esprime lo stato di soggezione in cui Amore ha ridotto il poeta, ma anche «la consapevolezza che la situazione in cui si è cacciato lo porta ad avere gli dei aduersi» (S. Alfonso).

[4] vv. 9-10, Milanion… Iasidos: come di consueto, Properzio confronta la propria esperienza con quella di un personaggio mitico, per sublimarla rendendola paradigmatica. Con gusto alessandrino, trasceglie la versione meno nota (quella arcade) del mito: Milanione difende Atalanta, vergine cacciatrice, figlia di Iaso, dalla violenza dei centauri Reto e Ilèo, restando ferito da una freccia di quest’ultimo e riuscendo, infine, a conquistare l’amore della fanciulla. Secondo la versione beotica (la più nota) del mito, Atalanta, contraria alle nozze, sfida alla corsa i pretendenti, promettendosi al vincitore. È vinta da Ippòmene che, durante la gara, getta in terra delle mele d’oro che la fanciulla si attarda a raccogliere. Naturalmente il parallelismo tra il poeta e Milanione è solo parziale, perché il primo consegue l’oggetto del desiderio, il secondo rimane inappagato. Le analogie tra Cinzia e Atalanta riguardano la duritia e «l’atteggiamento che infrange le regole di comportamento del personaggio femminile, perché è la donna a dominare sull’uomo e ad imporre le sue leggi» (S. Alfonso). nullos… labores: è un altro topos della poesia erotica; l’innamorato è pronto ad affrontare ogni travaglio pur di vincere la ritrosia dell’amata. Tulle: amico di Properzio, nipote di Volcacio Tullo (cos. 33 a.C. insieme con Ottaviano Augusto) e dedicatario del monòbiblos. A lui il poeta si rivolge altre volte nel corso dell’opera (I 6; I 14; I 22). saeuitiam: è sempre, nella poesia erotica, la crudeltà di chi disdegna l’amore (cfr. Hor. Carm. II 12, 26): Properzio, che sopporta pene non inferiori a quelle sofferte da Milanione, non riesce, tuttavia, a conquistare Cinzia, che si rivela più dura di Atalanta.

 

Nicolas Colombel, Atalanta e Ippomene. Olio su tela, 1680

 

[5] vv. 11-12, nam…feras: versi tormentati, che spiegano (nam) quali fossero i labores affrontati da Milanione con devozione eroica. La difficoltà è nella correlazione non usuale modo…et (invece di modo… modo, «ora… ora»). Si è ipotizzata la perdita, tra questi versi, di un distico che contenesse un secondo membro ugualmente introdotto da modo. La traduzione possibile con questo testo è: «Infatti ora si aggirava fuori di sé nelle grotte del Partenio e andava a scovare le fiere irsute». Il Partenio è un monte dell’Arcadia, coerentemente con l’adozione della versione arcadica del mito. Su questo monte, Iaso aveva fatto esporre Atalanta; il fatto che tale circostanza non venga chiarita prima solleva ulteriori dubbi sull’integrità del testo. amens, parola chiave della poesia erotica, riprende il tema del furore amoroso richiamando la condizione del poeta, che da quando ha conosciuto Cinzia trascorre la vita nullo consilio (v.6). L’aggettivazione favorisce l’identificazione del poeta con l’exemplum mythicum: «quanto maggiore sarà l’analogia tra i due innamorati, tanto più sorprendente risulterà l’esito rovesciato dell’esperienza properziana» (P. Fedeli).

[6] vv. 15-16, ergo… ualent: ergo evidenzia, come il nam del v.11, il legame esistente tra i servigi resi ad Atalanta e il premio ottenuto (l’amore della donna), implicitamente rilevando l’iniquità della sorte toccata al poeta, per il quale solo non pare valere il nesso tra benefacta e ricompensa. La contrapposizione tra i due destini è espressa in modo esplicito nei versi successivi. Come spesso nell’elegia il mito è un termine di confronto con l’esperienza personale del poeta. Però, in questo caso, il confronto non è per analogia, ma per contrasto, per antitesi: Atalanta cede, Cinzia invece resiste (exemplum e contrario). tantum… ualent: verso d’intonazione gnomica che sintetizza una “legge” dell’amore, che però non vale per Cinzia.

[7] v. 17, in me: segna il passaggio dall’exemplum mitologico alla sfera personale. Fedeli ha notato «la complessità strutturale del carme il cui focus narrativo si sposta da una condizione di carattere generale alla condizione personale del poeta innamorato». tardus Amor: solo per il poeta Amore è “pigro” e non sa trovare un mezzo per fare innamorare Cinzia. Eppure, è un dio velocissimo e alato, che solitamente scocca dardi fulminei. È qui rovesciato il topos ellenistico della tempestività di Amore.

[8] vv. 19-22, at uos… magis! Il poeta supplica le maghe che facciano innamorare Cinzia. la forma dell’apostrofe è quella della preghiera: invocazione con indicazione delle prerogative magiche (vv.19-20), richiesta d’aiuto (vv.21-22), promessa di ricompensa (vv.23-24). Il ricorso alla magia è un topos della poesia erotica greca e latina. Secondo S. Alfonso, la ricerca di remedia esterni spiega il diverso esito della vicenda del poeta rispetto a quella di Milanione. Mentre l’amentia di questo è congiunta all’audacia, Properzio non trova in se stesso la constantia e l’ardire necessari. quibus… lunae: il poeta non sembra credere troppo in questa capacità soprannaturale, spesso indicata tra le prerogative delle maghe (cfr. Verg. Buc. VIII 69: carmina [«le formule magiche»] uel caelo possunt diripere lunam). In particolare, le maghe tessale godevano di tale fama (Apul. Met. I 3). La sua pare piuttosto una sfida: se davvero sanno prodursi in una performance tanto spettacolare, allora facciano anche innamorare Cinzia. Inoltre, la disperazione giustifica il ricorso a questo estremo rimedio, tema caro agli alessandrini. facite… magis: dato che il pallore è sintomo dell’innamoramento (cfr. Ovid. Ars am. I 729: palleat omnis amans: hic est color aptus amanti), Properzio prega che Cinzia s’innamori di lui più perdutamente di quanto lui ama lei. Il trascolorare del viso come «indice figurale» dell’innamoramento è riscontrabile nella poesia erotica alessandrina, nella commedia latina e greca, e già Saffo scriveva: «sono più verde dell’erba».

 

Fattucchiera e due donne. Mosaico, ante 79 d.C. Pompei, Villa di Cicerone. Napoli, Museo Archeologico Nazionale.

 

[9] vv. 23-24, tunc… carminibus; et sidera et amnis… ducere: sono alcuni degli exploits spettacolari tradizionalmente attribuiti alle streghe. Cfr. Apul. Met. I 8: Saga… potens… fontes durare… sidera extinguere («Una strega capace di rendere di sasso i corsi d’acqua e di spegnere le stelle»). Si noti l’ironia del polisindeto (et… et…). Cytaeines: «la donna di Cytae». Cytae, in Colchide sul Mar Nero, è la città di Medea, maga per eccellenza ed esperta di ogni farmaco (panphàrmakos). Figlia di Eeta, re di Colchide, aiuta Giasone a conquistare il vello d’oro e lo segue lasciando la patria e il padre. Come narra Euripide nella tragedia Medea, ella è abbandonata dall’eroe, che intende sposare Glauce, figlia del re di Corinto. La vendetta di Medea consisterà nell’uccidere la futura sposa con una veste preziosa che uccide chi la tocca. Poi fugge sul carro del sole (e questo particolare del mito spiega la connessione della figura di Medea con il culto di Helios). Di Medea Apollonio Rodio nelle Argonautiche scrive: «ferma le acque dei fiumi… incanta le stelle» (III 532). Anche Tibullo la ricorda: «si dice che lei sola abbia le erbe malefiche di Medea» (Eleg. I 2, 53).

[10] vv. 25-26, et uos… auxilia: la richiesta fatta dall’amante infelice agli amici, perché lo aiutino a guarire dal male d’amore è un topos della poesia erotica, ma qui sembra logicamente incompatibile con il precedente appello, rivolto alle maghe, di fare innamorare Cinzia; o si prega di essere ricambiati o s’invoca la liberazione. Per rendere alternative le due richieste, si è pensato di correggere il tràdito et con aut. A meno di non considerare la preghiera alle maghe come una sorta di adynaton, cioè come la richiesta di una grazia considerata impossibile (Labate).

[11] vv. 27-28, fortiter… loqui. Le cauterizzazioni (saeuos igni) e le incisioni praticate col bisturi (ferrum) nella scienza medica rinviano ancora alla metafora della malattia d’amore (non sani pectoris, v.26), per guarire la quale occorrono interventi radicali e dolorosi. Cfr. Ovid. Rem. Am. 229 ss.: ferrum patieris et ignes. La sintassi spezzata rende la concitazione dell’animo. Inoltre, ferro e fuoco sono comuni metafore della passione nella poesia amorosa. libertas… loqui: libertas loquendi; la riconquista della libertà d’espressione propria di un uomo libero (parrhesìa), finora repressa dalla domina, segna la fine del servitium amoris. Anche questo è un topos della poesia erotica.

[12] vv. 29-32, ferte… pares. L’iterazione dell’imperativo ferte esprime l’abbandono fiducioso nelle mani degli amici, ma anche l’urgenza di attuare tale remedium. È la variante amorosa del topos della commutatio loci (mutamento di luogo per curare i mali dell’animo); cfr. Cic. Tusc. IV 77: loci… mutatione tamquam aegroti non conualescentes saepe curandum est («bisogna curarlo con cambiamenti di luogo, come si fa con i malati che non si rimettono»). Nella poesia erotica, è spesso unito al topos dell’amicizia come disponibilità ad accompagnare in capo al mondo l’amico malato d’amore; cfr. Cat. 11 e, per la vastità degli spazi, 101, 1: multas per gentes et multa per aequora uectus. La “terapia” è codificata anche da Ov. Rem. am. 214: i procul et longas carpere perge uias. Anche nell’elegia III 21 Properzio esprime l’intenzione di partire per Atene per liberarsi dell’amore, definito grauis e turpis. ferte… ferte: più espressivo di ducite, rende l’idea del corpo inerte e senza più volontà, che gli amici devono trasportare quasi materialmente sollevandolo. L’anafora esprime il senso della gravità del male e dell’urgenza dell’intervento. La determinazione dell’innamorato a liberarsi dal giogo del servitium amoris è un motivo ricorrente nell’elegia. qua… iter: il risentimento per Cinzia si estende iperbolicamente a tutte le donne. Si noti il quasi dispregiativo feminae: per gli elegiaci le altre donne sono solo feminae, mentre la loro donna è domina o, più affettuosamente, puella. L’iperbato meum… iter prolunga la distanza che Properzio intende frapporre tra sé e le donne del mondo. uos… pares: il poeta ora si rivolge agli amanti fortunati in genere.

 

John William Waterhouse, Giasone e Medea. Olio su tela, 1907.

 

[13] v. 33, nostra Venus ha avuto varie interpretazioni: «Venere nostra signora» (di tutti gli amanti, felici e infelici); «la mia Venere» (ben diversa dalla Venere degli amanti fortunati); «la mia dea» (cioè Cinzia). La seconda sembra essere la più convincente, perché s’intona con il sentimento vittimistico di dolorosa diversità espresso nei versi precedenti.

[14] vv. 35-38, hoc…mea: la fine dell’elegia rispecchia la condizione attuale del poeta che, ormai guarito dall’insana passione, è generoso di insegnamenti agli amici. Egli ammonisce gli innamorati fortunati a rimanere accanto alla loro donna, se non vogliono soffrire come lui. La conclusione didascalica non è estranea alla natura gnomica originaria dell’elegia e ricalca il motivo, comune nella poesia erotica, del poeta praeceptor amoris. L’apostrofe ai giovani amanti definisce il tipo di pubblico: «Properzio pensa ai giovani innamorati e sa bene che solo conquistando il loro favore riuscirà ad assicurare la giusta lode ai propri carmi. Ciò è evidente in particolare in I 7, 23-24: “… allora / avrò il mio posto tra i talenti di Roma; i giovani / sul mio sepolcro non potranno non dire: ‘Sei qui / grande poeta della nostra passione’”» (P. Fedeli).

[15] A. La Penna, L’integrazione difficile, Torino 1997, p. 125.

[16] Anth. Pal. XII 101, trad. it. G. Guidorizzi.

[17] S. Alfonso, Cinzia, gli occhi, la cattura del poeta. Properzio I 1 e la svolta d’amore, Aufidus 10 (1990), pp. 19-51.

[18] A. La Penna, op. cit., Torino 1977, p. 18.

Testo epigrafico del ‘Decreto di Tudippo’ (425/424 a.C.)

IG I³ 71

Att. — stoich. 70 — 425/4 a.

θ[εοί]·
τά[χσι]ς [φ]ό[ρο]·
ἔδοχσεν τε̑[ι βολε̑ι καὶ το̑ι δέμοι· Λεοντὶς] ἐπρ̣[υτάνευε, ․․․]ον ἐγρα[μμάτευε, ․․․?․․․ ἐπε]στάτε, Θόδι[ππος εἶπε· πέμφσαι κέρυκας] ἐ̣κ το̑ν̣ [μισθοτο̑ν ℎὸς] ἂν χερο[τονέσει ℎε βολὲ ἐς τὰ]ς πόλες δύο [μὲν ἐπ Ἰονίαν καὶ Καρίαν] δ̣ύο δὲ ἐ[πὶ Θράικεν δύο δ]ὲ ἐπὶ Ν[έσος δύο δὲ ἐφ Ἑλλέσπ]οντον· ℎοῦτ[οι δὲ ἀνειπόντον ἐν το̑ι] κοινο̑ι ℎ[εκάστες τε̑ς πόλ]ε̣ος πα[ρε̑ναι πρέσβες το̑ Μαι]μακτεριο̑ν[ος μενός· κυαμεῦσαι δὲ ἐ]σαγογέα[ς τριάκοντα· τού]τος δὲ [ℎελέσθαι καὶ γραμμα]-
τέα καὶ χσυ[γγραμματέα ἐχ σφο̑ν αὐτ]ο̑ν· ℎε δὲ β[ολὲ τάκτας ἐχσελέ]σ̣θο [αὐτίκα μάλα δέκα ἄνδ]ρας· ℎοῦτοι [δὲ τὰς πόλες πέντε ἑμερ]ο̑ν ἀφ ἑ̑ς ἂ[ν ℎαιρεθο̑σι ὀμομοκότες ἀναγραφσάντον ἒ τ]ε̑ς ἑμέρας ℎ[εκάστες χιλίας δραχμὰς] ℎέκαστ[ος ἀποτεισάτο· τὸς δὲ τάκτας ℎορκοσάντον ℎ]οι ℎορκοτα[ὶ τε̑ι αὐτε̑ι ἑμέραι ἐπειδὰν] τυγχ[άνοσιν ℎαιρεθέντες ἒ ὀφελέτο ℎέκαστος τὲ]ν αὐτὲν ζεμ[ίαν· το̑ν δὲ διαδικασιο̑ν ℎοι] ἐ̣σ̣[α]γ̣[ογε̑ς ἐπ]ι̣μ̣ε̣[λεθέντον το̑ φόρο καθάπερ ἂν φσε]φίσεται ℎο [δε̑μος· ἐσαγογέον δὲ ℎο λα]χ̣ὸν̣ κα[ὶ ℎ]ο πολέμαρ[χος ἀνακρινάντον τὰς δίκας ἐν τ]ε̑ι ἑλιαίαι [καθάπερ τὰς δίκας τὰς ἄλ]λας το̑[ν ἑ]λιαστο̑ν· ἐ̣[ὰν δὲ ℎοι τάκται μὲ τάττοσι τε̑σι] πόλεσ[ι] κατ[ὰ τὰς δ]ια[δικασίας εὐθυ]νέσθο μ[υ]ρίασι δραχ̣[με̑σι κατὰ τὸν νόμον ℎέκαστος αὐ]το̑ν· ℎοι δὲ [νομο]θ̣έτα[ι δικαστέριον] νέον κα[θ]ιστάντον χ̣[ιλίος δικαστάς· το̑ δὲ φόρο, ἐπειδ]ὲ ὀλέζον ἐγ[ένε]το, τὰς [νῦν τάχσες χσ]ὺν τε̑ι [βο]λε̑ι χσυντα[χσάντον καθάπερ ἐπὶ τε̑ς τελευτ]αίας ἀρχ̣ε̑ς [πρὸς] μέρο[ς ℎαπάσας το̑ Π]οσ̣ιδε[ιο̑]νος μενός· χ[ρεματιζόντον δὲ καὶ ℎοσεμέραι][ἀ]πὸ νομενί[ας κα]τὰ τ[αὐτὰ ℎίνα ταχθ]ε̑[ι] ℎ̣ο φό[ρ]ος ἐν το̑ι Πο[σιδειο̑νι μενί· ℎε δὲ βολὲ πλέθοσ][α] χρεματι[ζέτο κ]αὶ χ[συνεχὲς ℎίνα τ]ά̣[χσ]ες γ[έ]νονται ἐὰμ [μέ τι ἄλλο φσεφίσεται ℎο δε̑μο]ς̣· τ̣[ὸ]ν δὲ φόρο[ν ὀλέζ]ο μὲ π̣[όλει νῦν ταχσάντ]ον μ[ε]δεμιᾶι ἒ ℎο[πόσον πρὸ το̑ ἐτύγχανον ἀπάγ]οντ̣[ες] ἐὰμ μέ τ[ις φαίν]ετα[ι ἀπορία ℎόστε ὄσ]ες τ[ε̑]ς χόρας ἀδυ[νάτο μὲ πλείο ἀπάγεν· τένδε] δὲ τ[ὲν γ]νόμεν [καὶ τὸ φσέ]φ̣[ισμα τόδε καὶ τὸμ φ]όρο[ν] ℎὸς ἂν ταχθ[ε̑ι τε̑ι πόλει ℎεκάστει ἀνα]γ̣ρά[φσας] ℎο γρ[αμματεὺς τε̑ς βολε̑ς ἐν δυοῖν στ]έλα[ι]ν̣ λιθίνα̣ιν̣ [καταθέτο τὲμ μὲν ἐν το̑ι βο]λευ[τερ]ίοι τὲ[ν δὲ ἐμ πόλει· ἀπομισθοσάντον δὲ] ℎο[ι] πολετ̣αί, τ[ὸ δὲ ἀργύριον παρασχόντον] ℎοι κ[ο]λ̣ακρέτ[αι· τὸ δὲ λοιπὸν ἀποφαίνεν τε̑σι π]όλ[ε]σι περὶ το̑ φ̣[όρο πρὸ το̑μ Παναθεναίον τ]ο̑μ με[γ]άλον· ἐσ̣[άγεν δὲ τὲμ πρυτανείαν ℎέτις ἂν] τυ[γ]χάνει πρυτ[ανεύοσα τὰς τάχσες κατὰ Π]αναθ[έ]ναια· [ἐὰν δὲ ℎοι πρυτάνες μὲ τότε ἐσάγο]σι ἐ[ς] τὸν δε̑μον κ[αὶ μὲ φσεφίζονται δικαστ]έριον περὶ το̣̑ [φόρο καὶ μὲ τότε χρεματίζοσι ἐ]πὶ σ[φ]ο̑ν αὐτο̑ν ὀφ[έλεν ℎεκατὸν δραχμὰς ℎιε]ρ̣ὰ̣ς τε̑[ι Ἀ]θενα̣[ίαι ℎέκαστον το̑μ π]ρ[υτάνεον κ]α̣ὶ το̑[ι] δεμοσίοι ℎ[εκατὸν καὶ εὐθύνεσθαι χιλί]ασι [δρα]χμε̑[σι ℎέκαστον το̑μ πρ]υτ̣ά̣[νεον, κα]ὶ ἐάν τις ἄλλος δι[δο̑ι φσε̑φον τε̑]σ̣ι [πόλεσι μ]ὲ ἐ̑ναι τ[ὰς] τάχσ[ες κατὰ Π]α̣[ναθένα]ια τὰ μ̣[εγάλα] ἐπὶ τ̣ε̑ς πρυτανεί[ας ℎέτις ἂν πρ]ότε̣ [πρυτα]νεύει ἄτ[ι]μος ἔσ[το καὶ] τὰ χ[ρέματα] αὐτο̑ δ[εμόσι]α ἔσ[τ]ο καὶ τε̑ς θεο̑ [τὸ ἐπιδέκατ]ο̣ν· ἐχ[σενε]γκέτο δὲ ταῦτα ἐς [τὸν] δε̑μον [ℎε Οἰνε]ὶς π[ρ]υτα̣[νεί]α ἐπά̣ν̣αγκες ἐπει[δὰν ℎέκει ℎε] στρα[τιὰ] ἐς τρίτεν ἑμέραν [προ̑τ]ον μετ[ὰ τὰ ℎιε]ρά· ἐ[ὰν] δ̣ὲ [μὲ δ]ιαπ[ρ]αχθε̑ι ἐν ταύ[τει χρεματί]ζεν πε̣[ρ]ὶ τούτο προ̑[τ]ον τε̑ι [ℎυσ]τεραία[ι χσυνε]χο̑ς [ℎέ]ος [ἂν δ]ια̣π[ρ]αχθε̑ι ἐπὶ τε̑[ς εἰρεμένε]ς̣ πρυτανείας· ἐὰν δ[ὲ μ]ὲ ἐχσε[νέγ]κ̣οσι ἐς [τὸν δε̑μ]ον ἒ̣ [μὲ] δι[απρά]χσ[ο]σι ἐπὶ σφο̑ν α[ὐτο̑ν εὐθυν]έσθο μυ̣ρίασι δρ[αχμε̑]σιν ℎέ[καστ]ος το̑μ [πρυτάν]ε̣ον̣ [φό]ρο[ν ℎος] δια̣κολύον ἐπιδ[ο̑ναι ἐς τὰ]ς στρα[τι]άς· τὸς δ[ὲ κέρυ]κας πρ̣[οσκε]κλεμέ[νος ἀχθ]ε̑να̣[ι ℎ]υπ[ὸ το̑ν] δεμοσίον κλετέ[ρον ℎίνα ℎ]ε βολ̣[ὲ δικά]σ̣ε[ι αὐτὸς ἐ]ὰμ μὲ ὀ[ρθο̑ς] δοκο̑σ[ι διακο]νε̑[ν· τὰ]ς δ[ὲ πορ]εία̣ς τοῖς κέρυχ[σι τοῖς ἰο̑σι χσυγγράφσαι κατὰ τ]ὸν ℎόρ[κον τὸ]ς̣ τάκ[τας ℎέο]ς τ[ο̑ πο]ρε[υθέσ]ον[τα]ι ℎίνα μὲ αὐ[τοὶ ἄτακτοι ἴοσι· ℎοι δὲ κέρυκες] τὰς τά[χσ]ες τε̑σι π[όλεσι ἐπ]α̣[ναγ]κ̣α[σθέντ]ο[ν ℎό]πο ἂν δοκε̑[ι τοῖς ἄρχοσι ἀνειπε̑ν· ℎό τι δὲ πε]ρὶ το̑ν [τ]άχσεον κα[ὶ το̑ φσεφίσμα]τ̣ο[ς τε̑σι] π̣[όλεσι] χρὲ λέγ[εσθαι περὶ τούτο τὸν δε̑μον φσε]φίζεσθ[α]ι καὶ ἐάν τ[ι ἄλλο ἐσάγοσι] ℎ[οι πρυτάνες πε]ρὶ το̑ δ[έοντος· ℎόπος δὲ ἂν τὸμ φόρον] ἀπά[γ]οσιν [ℎ]αι πόλες [ἐπιμελόσθον ℎοι στρατεγοὶ εὐθὺ]ς̣ ℎότ[αν χσυντάχσει ℎε βολὲ τ]ὲ̣ν τάχσι[ν το̑] φό̣[ρ]ο ℎίνα ἐ̑ι [το̑ι δέμοι ἀργύριον ℎικανὸν ἐς τὸμ] π̣όλ[εμον· τὸς δὲ στρατεγὸς] χρε̑σθαι π[ερὶ το̑ φ]όρο κατα[σκέφσει καθ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐχσετ]ά̣[σαντας κατὰ γε̑ν κα]ὶ θάλατταν πρ[ο̑τον πόσ]α δεῖ ἒ ἐ[ς τὰς στρ]α[τιὰς ἒ ἐς ἄλλο τι ἀναλίσκεν· ἐν δὲ τε̑ι ℎέδραι τ]ε̣̑ς βολε̑ς τε̑ι πρό[τει περὶ] τ[ο]ύτο α̣[ἰεὶ δίκ]α̣ς [ἐσαγόντον ἄνευ τε̑ς ἑλιαίας καὶ τ]ο̑ν ἄλλον δικαστερίον ἐὰμ μ[ὲ δικαστο̑ν] προ̑[τον δικα]σ̣ά[ντον ἐσάγεν φσεφίσεται ℎο] δε̑μ[ος]· τοῖς δε̑ κέρυχσι τοῖς ἰο̑σι τ[ὸμ μισθὸν] ἀ̣ποδ[όντον ℎο]ι κ̣[ολακρέται ․․․․?․․․․ εἶπ]ε· τὰ μὲ[ν] ἄλλα καθάπερ τε̑ι βολε̑ι· τὰς [δὲ τάχσες] ℎόσαι [ἂν κατ]ὰ̣ π[όλιν διαδικάζονται τὸς πρ]υτάνε[ς] ℎοὶ ἂν τότε τυγχάνοσι πρυτ[ανεύοντ]ες καὶ τὸ[ν γρα]μμ[ατέα τε̑ς βολε̑ς δελο̑σαι ἐς τ]ὸ δικαστ̣έριον ℎόταν περὶ το̑ν τάχσ[εον ἐ̑ι ℎ]όπος ἂν α[ὐτὰς ἀ]νθ[ομολογο̑νται ℎοι δικαστα]ί v ἔδοχσ[εν] τε̑ι βολε̑ι καὶ το̑ι δέμοι· Α[ἰγεὶς ἐ]πρυτάνευ[ε, Φίλ]ιπ[πος ἐγραμμάτευε, ․․․?․․․]ορος ἐπεσ[τάτε], Θόδιππος εἶπε· ℎοπόσ[εσι πό]λεσι φόρος [ἐτάχ]θ̣[ε ἐπὶ τ]ε̑ς [βολε̑ς ℎε̑ι Πλειστί]ας προ̑τος [ἐγρα]μμάτευε ἐπὶ Στρατοκ[λέος] ἄ̣ρχοντος βο̑[ν καὶ πανℎοπ]λ[ίαν ἀπάγεν ἐς Παναθ]έναια τὰ με̣[γάλα] ℎαπάσας· πεμπόντον δ[ὲ ἐν] τ̣ε̑ι πομπε̑ι [καθάπερ ἄποι]κ[οι vvv κατὰ τάδε ἔτα]χσεν τὸμ φό[ρον τε̑]σι πόλεσιν ℎε βολ[ὲ] ℎε̑ι [Πλ]ε̣ιστίας π[ρο̑τος ἐγραμμ]ά[τευε καὶ ℎε ἑλιαία ἐ]πὶ Στρατοκλ[έος ἄ]ρχοντος ἐπὶ [το̑]ν [ἐσ]αγογ̣[έο]ν ℎοῖς Κα[․(?)․․ ἐγρ]α̣[μμάτευε, ․․(?)․․․]ς.

*riporto qui sotto il sito dove ho trovato il documento
http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/main?url=oi%3Fikey%3D72%26bookid%3D4%26region%3D1